Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Tỉ trọng cơ cấu các ngành công nghiệp Hoa Kì giai đoạn 1990 – 2010 ([I]Đơn vị: %[/I]) Nhận xét nào sau đây không chính xác?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Tỉ trọng cơ cấu các ngành công nghiệp Hoa Kì giai đoạn 1990 – 2010 ([I]Đơn vị: %[/I])
Nhận xét nào sau đây không chính xác?
A. Ngành nông – lâm – ngư nghiệp luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm.
B. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và có xu hướng tăng.
C. Ngành dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng tăng.
D. Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và có xu hướng giảm dần.

Gợi ý câu trả lời

Nhận xét
– Ngành nông – lâm – ngư nghiệp luôn chiếm tỉ trọng thấp nhất và có xu hướng giảm (2,1% xuống 0,9%) ⇒ Nhận xét A đúng
– Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và “có xu hướng giảm” (27,6% xuống 19,8%)
⇒+Nhận xét B: Ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng khá cao và “có xu hướng tăng” là không đúng.
+ Nhận xét D đúng
– Ngành dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao nhất và có xu hướng tăng (70,3% lên 79,3%) ⇒ nhận xét C đúng.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh