Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi qua các năm (Đơn vị: %) Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Tốc độ tăng trưởng GDP của một số nước châu Phi qua các năm
(Đơn vị: %)
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước khá ổn định.
B. Không có sự khác nhau về tốc độ tăng trưởng giữa các nước.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trên nhìn chung không ổn định.
D. Trong số các nước, An-giê-ri luôn có tốc độ tăng trưởng thấp nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Qua bảng số liệu trên, rút ra nhận xét:
– Nhìn chung, tất cả các nước đều có tốc độ tăng trưởng không ổn định.
– Công-gô giảm nhanh nhất (4,8%), Nam Phi giảm 1,2% và An-giê-ri tăng nhẹ (tăng 0,2%).

Author: Cô Minh Anh