Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Tuổi thọ trung bình của một số nước trên thế giới qua các năm (Đơn vị: tuổi) Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Tuổi thọ trung bình của một số nước trên thế giới qua các năm
(Đơn vị: tuổi)
Nhận xét nào sau đây đúng với bảng số liệu trên?
A. Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình tăng nhanh hơn các nước đang phát triển
B. Các nước đang phát triển có tuổi thọ trung bình tăng chậm hơn các nước phát triển
C. Các nước đang phát triển, tuổi thọ trung bình của người dân không tăng
D. Tuổi thọ trung bình của dân số thế giới ngày càng tăng

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra những nhận xét sau:
– Tuổi thọ trung bình của dân số thế giới ngày càng tăng.
– Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình cao hơn các nước đang phát triển.
– Các nước phát triển có tuổi thọ trung bình tăng chậm hơn các nước đang phát triển.

Author: Cô Minh Anh