Câu hỏi: Cho biểu đồ:

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.
B. Tình hình gia tăng giá trị xuất nhập khẩu của nhật Bản năm 2000 và năm 2010.
C. Thay đổi cán cân xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.
D. Tỉ lệ xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

Gợi ý câu trả lời

72 A Biểu đồ thể hiện Cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản năm 2000 và năm 2010.

Author: Cô Minh Anh