Câu hỏi: Cho biểu đồ:

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
Biểu đồ trên thể hiện nội dùng nào sau đây?
A. Cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đọan 1985 – 2012.
B. Quy mô, cơ cấu giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đọan 1985 – 2012.
C. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đọan 1985 – 2012.
D. Giá trị xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đọan 1985 – 2012.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Căn cứ vào biểu đồ, bảng chú giải suy ra Biểu đồ thể hiện cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc giai đọan 1985 – 2012.

Author: Cô Minh Anh