Câu hỏi: Cho biểu đồ: GDP CỦA MA-LAI-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018) Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin giai đoạn trên?

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
GDP CỦA MA-LAI-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN, GIAI ĐOẠN 2010 – 2016
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về GDP của Ma-lai-xi-a và Phi-lip-pin giai đoạn trên?
A. Phi-lip-pin tăng nhiều hơn Ma-lai-xi-a.
B. Ma-lai-xi-a tăng không ổn định.
C. GDP của hai nước đều tăng rất nhanh.
D. Phi-lip-pin tăng 1,5 lần.

Gợi ý câu trả lời

62 C Cắn cứ vào biểu đồ ta thấy, GDP của Ph-lip-pin tăng liên tục, còn GDP của
Ma-lai-xi-a tăng không ổn định. Nên nói GDP của cả 2 nước đều tăng rất nhanh là không đúng.

Author: Cô Minh Anh