Câu hỏi: Cho biểu đồ: (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020) Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về GDP của Việt Nam, Thái Lan và Malaixia năm 2015 và 2019?

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về GDP của Việt Nam, Thái Lan và Malaixia năm 2015 và 2019?
A. GDP của Thái Lan tăng nhanh hơn Việt Nam. B. GDP của Malaixia tăng nhanh hơn Thái Lan.
C. GDP của Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan. D. GDP của Thái Lan tăng chậm hơn Malaixia.

Gợi ý câu trả lời

62 C Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về GDP của Việt Nam, Thái Lan và Malaixia năm 2015 và 2019, ta thấy GDP của Việt Nam tăng nhanh hơn Thái Lan.
75 B Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm nhập mặn nặng trong mùa khô chủ yếu là do địa hình thấp, ba mặt giáp biển, sông ngòi, kênh rạch chằng chịt.

Author: Cô Minh Anh