Câu hỏi: Cho biểu đồ sau:

Câu hỏi: Cho biểu đồ sau:
BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1980 – 2015
Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Diện tích và sản lượng cà phê trên thế giới ổn định qua các năm
B. Diện tích và sản lượng cà phê trên thế giới nhìn chung có xu hướng tăng.
C. Diện tích và sản lượng cà phê còn có sự biến động trong giai đoạn trên.
D. Diện tích cà phê tăng chậm hơn sản lượng cà phê.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nhận xét:
– Nhìn chung, diện tích và sản lượng cà phê tăng lên trong cả giải đoạn nhưng còn nhiều biến động:
+ Diện tích: giai đoạn 1980 – 1995 tăng lên khá nhanh và cao nhất vào năm 1990 (11157 nghìn ha), sau đó giảm mạnh vào năm 1995, giai đoạn sau tiếp tục tăng lên và đạt 10780 nghìn ha năm 2015.
+ Sản lượng: giai đoạn đầu 1980 – 1990 tăng lên khá đều, đến năm 1995 sản lượng giảm khá nhanh (năm 1995 là 5529 nghìn tấn) và sau đó tăng lên nhanh chóng vào năm 2000 (7502 nghìn tấn), các năm tiếp theo sản lượng cà phê tiếp tục tăng lên và dần ổn định (năm 2015 đạt 10780 nghìn tấn) => Nhận xét A sai và nhận xét B, C đúng.
– Diện tích tăng chậm hơn sản lượng: giai đoạn 1980 – 2015 diện tích tăng gấp 1,07 lần, sản lượng tăng gấp 1,84 lần => Nhận xét D đúng.

Author: Cô Minh Anh