Câu hỏi: Cho biểu đồ sau: TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2015. Dựa vào biểu đồ trên, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2015?

Câu hỏi: Cho biểu đồ sau:
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2015.
Dựa vào biểu đồ trên, nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2015?
A. Điện tử có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. B. Dệt may có tốc độ tăng trưởng chậm nhất.
C. Thủy sản có tốc độ tăng trưởng đứng thứ 2. D. Cả ba mặt hàng tăng trưởng không ổn định.

Gợi ý câu trả lời

62 A Qua biểu đồ tốc độ tăng trưởng một số mặt hàng xuất khẩu của nước ta giai đoạn 2000 – 2015 nhận xét đúng nhất là: Điện tử có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất

Author: Cô Minh Anh