Câu hỏi: Cho biểu đồ: Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về mật độ dân số một số nước Đông Nam Á năm 2019?

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh về mật độ dân số một số nước Đông Nam Á năm 2019?
A. In-đô-nê-xi-a có mật độ dân số gấp hơn 5 lần so với mật độ dân số Lào.
B. Việt Nam có mật độ dân số lớn hơn Campuchia, thấp hơn In-đô-nê-xi-a.
C. Mật độ dân số Philipin cao gấp 3 lần dân số In-đô-nê-xi-a, 10 lần so với Lào.
D. Mật độ dân số các nước Đông Nam Á có sự chênh lệch lớn giữa các nước.

Gợi ý câu trả lời

62 D Theo biểu đồ, khi so sánh về mật độ dân số một số nước Đông Nam Á năm 2019, ta thấy mật độ dân số các nước Đông Nam Á có sự chênh lệch lớn giữa các nước.

Author: Cô Minh Anh