Câu hỏi: Cho biểu đồ về chè, cà phê, cao su nước ta, giai đoạn 2010 – 2019: (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về chè, cà phê, cao su nước ta, giai đoạn 2010 – 2019:
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô, cơ cấu một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
B. Thay đổi cơ cấu một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
C. Quy mô sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
D. Tốc độ tăng trưởng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

Gợi ý câu trả lời

C Biểu đồ thể hiện quy mô sản lượng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.

Author: Cô Minh Anh