Câu hỏi: Cho biểu đồ về dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014 – 2018: (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014 – 2018:
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.
B. Quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch.
C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và than sạch.
D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch.

Gợi ý câu trả lời

76 B Đối với biểu đồ cột, để chọn đúng tên biểu đồ ta nên quan sát chú giải và đơn vị của biểu đồ (đơn vị ở đây là triệu tấn), kết hợp với phương pháp loại trừ đáp án (biểu đồ miền, tròn thể hiện rõ được cơ cấu, biểu đồ đường thể hiện rõ được tốc độ tăng trưởng), ta dễ dàng chọn được đáp án.

Author: Cô Minh Anh