Câu hỏi: Cho biểu đồ về doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2010 – 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế, giai đoạn 2010 – 2015
(Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế.
B. Quy mô và cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế.
C. Quy mô doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế.
D. Sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu du lịch lữ hành phân theo thành phần kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

76 D Biểu đồ miền thể hiện rõ sự chuyển dịch cơ cấu.

Author: Cô Minh Anh