Câu hỏi: Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2005 – 2019: (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta, giai đoạn 2005 – 2019:
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
B. Thay đổi quy mô GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
C. Chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.
D. Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Gợi ý câu trả lời

76 C Biểu đồ thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế của nước ta.

Author: Cô Minh Anh