Câu hỏi: Cho biểu đồ về lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta, giai đoạn 2009 – 2019: (Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta, giai đoạn 2009 – 2019:
(Số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô, cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế.
B. Thay đổi quy mô lao động phân theo khu vực kinh tế.
C. Chuyển địch cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế.
D. Tốc độ tăng trưởng lao động phân theo khu vực kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

76 C Biểu đồ thể hiện sự chuyển địch cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của nước ta.

Author: Cô Minh Anh