Câu hỏi: Cho biểu đồ về thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và 2017 (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và 2017
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2017, NXB Thống kê, 2018)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Quy mô và cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.
B. Thay đổi quy mô sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.
C. Giá trị sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.
D. Tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản nuôi trồng nước ta.

Gợi ý câu trả lời

76 A Biểu đồ tròn thể hiện rõ quy mô và cơ cấu.

Author: Cô Minh Anh