Câu hỏi: Cho biểu đồ về tình hình sản xuất lúa nước ta, giai đoạn 2005 – 2015 (Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về tình hình sản xuất lúa nước ta, giai đoạn 2005 – 2015
(Nguồn số liệu theo Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2015, NXB Thống kê, 2016)
Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Tốc độ tăng trưởng diện tích và năng suất lúa nước ta.
B. Quy mô và cơ cấu diện tích, năng suất lúa nước ta.
C. Quy mô diện tích và năng suất lúa nước ta qua các năm.
D. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích và năng suất lúa nước ta.

Gợi ý câu trả lời

76 C Căn cứ vào trục tung và trục hoành của biểu đồ: nghìn ha là đơn vị của diện tích, tạ/ha là đơn vị của năng suất, bên cạnh đó số liệu ở đây đều là số liệu thô nên ta loại trừ các đáp án liên quan đến cơ cấu, tốc độ tăng trưởng.

Author: Cô Minh Anh