Câu hỏi: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của một số quốc gia qua các năm: (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017) Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh giá trị xuất nhập khẩu giai đoạn 2010 – 2015 của một số quốc gia?

Câu hỏi: Cho biểu đồ về xuất nhập khẩu của một số quốc gia qua các năm:

(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2016, NXB Thống kê, 2017)
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh giá trị xuất nhập khẩu giai đoạn 2010 – 2015 của một số quốc gia?
A. Hoa Kì luôn lớn nhất và xu hướng tăng.
B. Nhật Bản luôn nhỏ nhất và tăng nhanh.
C. Trung Quốc tăng nhanh hơn Nhật Bản.
D. Hoa Kì tăng nhanh hơn Trung Quốc.

Gợi ý câu trả lời

Trung Quốc tăng 1,53 lần, Hoa Kì tăng 1,19 lần, Nhật Bản giảm. Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh