Câu hỏi: Cho biểu đồ: CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017 (%) (Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019) Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 – 2017?

Câu hỏi: Cho biểu đồ:
CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A, GIAI ĐOẠN 2010 – 2017 (%)
(Nguồn số liệu theo Niên giám thống kê Việt Nam 2018, NXB Thống kê, 2019)
Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của
In-đô-nê-xi-a, giai đoạn 2010 – 2017?
A. Xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu .
B. Giai đoạn 2010 – 2017 đều nhập siêu.
C. Nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu.
D. Giai đoạn 2015 – 2017, xuất siêu.

Gợi ý câu trả lời

62 D Căn cứ vào biểu đồ ta thấy, giai đoạn 2015 -2017 In-dô-nê-xi-a xuất siêu (xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu).

Author: Cô Minh Anh