Câu hỏi: Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai ?

Câu hỏi: Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai ?
A. Kim loại tác dụng với dung dịch HCl, H$_{2}$SO$_{4}$ loãng: Cu, Ag
B. Kim loại tác dụng với dung dịch CuSO$_{4}$ : Fe, Al, Mg
C. Kim loại không tác dụng với H$_{2}$SO$_{4}$ đặc nguội: Al, Fe
D. Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh