Câu hỏi: Cho các nhận định sau: 1. Thời cổ đại Tây Nam Á có nhiều quốc gia có nền văn minh rực rỡ. 2. Tây Nam Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo. 3. Số ít dân cư Tây Nam Á theo đạo hồi. 4. Những phần tử cực đoan của các tôn giáo góp phần bảo vệ hòa bình. Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?

Câu hỏi: Cho các nhận định sau:
1. Thời cổ đại Tây Nam Á có nhiều quốc gia có nền văn minh rực rỡ.
2. Tây Nam Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo.
3. Số ít dân cư Tây Nam Á theo đạo hồi.
4. Những phần tử cực đoan của các tôn giáo góp phần bảo vệ hòa bình.
Trong các nhận định trên, có bao nhiêu nhận định đúng?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Nhận định đúng là 1 và 2.
– Nhận định 3 sai vì: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo Hồi.
– Nhận định 4 sai vì: Những phần tử cực đoan của các tôn giáo góp phần mất ổn định trong khu vực.

Author: Cô Minh Anh