Câu hỏi: Cho các phát biểu sau: (1) Gang là hợp kim của sắt chứa từ 1 – 3,1% là các nguyên tố C, Si, Mn, S và còn lại là Fe. (2) Thép là hợp kim của sắt trong đó hàm lượng cacbon chiếm 0,01 – 2%. (3) Thép được sử dụng trong ngành chế tạo máy và máy bay. (4) Để luyện thép, người ta oxi hóa gang nóng chảy để loại phần lớn các nguyên tố C, P, Si, Mn, S. (5) Thép đặc biệt là thép ngoài những nguyên tố có sẵn như thép thường còn thêm các nguyên tố được đưa vào là Cr, Ni, Mo, W, Mn, … Số phát biểu đúng là

Câu hỏi: Cho các phát biểu sau:
(1) Gang là hợp kim của sắt chứa từ 1 – 3,1% là các nguyên tố C, Si, Mn, S và còn lại là Fe.
(2) Thép là hợp kim của sắt trong đó hàm lượng cacbon chiếm 0,01 – 2%.
(3) Thép được sử dụng trong ngành chế tạo máy và máy bay.
(4) Để luyện thép, người ta oxi hóa gang nóng chảy để loại phần lớn các nguyên tố C, P, Si, Mn, S.
(5) Thép đặc biệt là thép ngoài những nguyên tố có sẵn như thép thường còn thêm các nguyên tố được đưa vào là Cr, Ni, Mo, W, Mn, …
Số phát biểu đúng là
A. 4
B. 2
C. 5
D. 3

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh