Câu hỏi: Cho các phương trình hóa học sau: (1) Cu + Fe(NO$_{3}$)2 → Fe + Cu(NO$_{3}$)2. (2) Al + FeSO$_{4}$ → Fe + Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$ (3) Mg + CuCl$_{2}$ → MgCl$_{2}$ + Cu (4) Ba + Na$_{2}$SO$_{4}$ + 2H$_{2}$O → BaSO$_{4}$ + 2NaOH + H$_{2}$. Số phương trình hóa học viết chưa đúng là

Câu hỏi: Cho các phương trình hóa học sau:
(1) Cu + Fe(NO$_{3}$)2 → Fe + Cu(NO$_{3}$)2.
(2) Al + FeSO$_{4}$ → Fe + Al$_{2}$(SO$_{4}$)$_{3}$
(3) Mg + CuCl$_{2}$ → MgCl$_{2}$ + Cu
(4) Ba + Na$_{2}$SO$_{4}$ + 2H$_{2}$O → BaSO$_{4}$ + 2NaOH + H$_{2}$.
Số phương trình hóa học viết chưa đúng là
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh