Câu hỏi: Cho dây nhôm vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra?

Câu hỏi: Cho dây nhôm vào trong ống nghiệm chứa dung dịch nào sẽ có phản ứng hóa học xảy ra?
A. CuSO$_{4}$.
B. Na$_{2}$SO$_{4}$.
C. MgSO$_{4}$.
D. K$_{2}$SO$_{4}$.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh