Câu hỏi: Cho đến năm 2015, nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?

Câu hỏi: Cho đến năm 2015, nước nào trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN?
A. Đông Ti-mo. B. Lào.
C. Mi-an-ma. D.Bru-nây.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/106 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh