Câu hỏi: Cho hình vẽ: Dựa vào hình 15.1, cho biết đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào ?

Câu hỏi: Cho hình vẽ:
Dựa vào hình 15.1, cho biết đại bộ phận thảm thực vật đài nguyên phân bố trong phạm vi những vĩ tuyến nào ?
A. Từ chí tuyến Bắc (23[sup]0[/sup]27’B ) lên vòng cực Bắc (66[sup]0[/sup]33’B) .
B. Từ chí tuyến Nam (23[sup]0[/sup]27’N) lên vòng cực Nam (66[sup]0[/sup]33’N).
C. Từ vòng cực Bắc (66[sup]0[/sup]33’B) lên cực Bắc (90[sup]0[/sup]N).
D. Từ vòng cực Nam (66[sup]0[/sup]33’N) lên cực Nam (90[sup]0[/sup]N).

Gợi ý câu trả lời

B1. Đọc bảng chú giải nhận biết kí hiệu thảm thực vật đài nguyên
B2. Dựa vào các đường vĩ độ trên bản đồ → xác định được phạm vị phân bố thảm thực vật đài nguyên là: Từ vòng cực Bắc (66[sup]0[/sup]33’B) lên cực Bắc (90[sup]0[/sup]N).
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh