Câu hỏi: Cho lá nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu được 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Khối lượng nhôm đã phản ứng là :

Câu hỏi: Cho lá nhôm vào dung dịch axit HCl có dư thu được 3,36 lít khí hiđro (ở đktc). Khối lượng nhôm đã phản ứng là :
A. 1,8 g
B. 2,7 g
C. 4,05 g
D. 5,4 g

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B.
Ta có: n$_{khí}$ = 3,36 : 22,4 = 0,15 mol

Author: Cô Minh Anh