Câu hỏi: Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO$_{4}$, sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào?

Câu hỏi: Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO$_{4}$, sau một thời gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi như thế nào?
A. Tăng so với ban đầu
B. Giảm so với ban đầu
C. Không tăng, không giảm so với ban đầu
D. Tăng gấp đôi so với ban đầu

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh