Câu hỏi: Cho số dân năm 2014 của Pháp là 64,1 triệu người, thì trung bình mỗi người dân Pháp đón bao nhiêu lượt khách du lịch trong năm ?

Câu hỏi: Cho số dân năm 2014 của Pháp là 64,1 triệu người, thì trung bình mỗi người dân Pháp đón bao nhiêu lượt khách du lịch trong năm ?
A. 1,5 lượt khách. B. 1,3 lượt khách.
C. 1,8 lượt khách. D. 2,0 lượt khách.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: Chưa biên soạn

Author: Cô Minh Anh