Câu hỏi: Cho sơ đồ phản ứng sau: A + NaOH → NaAlO$_{2}$ + H$_{2}$O. A là chất nào trong số các chất sau:

Câu hỏi: Cho sơ đồ phản ứng sau: A + NaOH → NaAlO$_{2}$ + H$_{2}$O. A là chất nào trong số các chất sau:
A. Al
B. Al$_{2}$O$_{3}$
C. Al(OH)$_{3}$
D. Cả B và C đều đúng

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh