Câu hỏi: Cho sơ đồ sau : Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?

Câu hỏi: Cho sơ đồ sau :
Sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào sau đây ?
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Sơ đồ trên có một vài xí nghiệp, có ranh giới rõ ràng,… Như vậy, sơ đồ trên phù hợp với hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp khu công nghiệp tập trung.

Author: Cô Minh Anh