Câu hỏi: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu sau: a. Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có . . (X). . . cao. b. Bạc vàng được dùng làm . . (Y). . . vì có ánh kim rất đẹp. c. Nhôm được dùng làm vỏ máy bay do . . (Z). . . và . . (T). . . d. Đồng và nhôm được dùng làm . . (G). . . là do dẫn điện tốt. (X), (Y), (Z và T), (G) lần lượt là:

Câu hỏi: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống trong các câu sau:
a. Kim loại vonfram được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có . . (X). . . cao.
b. Bạc vàng được dùng làm . . (Y). . . vì có ánh kim rất đẹp.
c. Nhôm được dùng làm vỏ máy bay do . . (Z). . . và . . (T). . .
d. Đồng và nhôm được dùng làm . . (G). . . là do dẫn điện tốt. (X), (Y), (Z và T), (G) lần lượt là:
A. nhiệt độ nóng chảy, đồ trang sức, mềm và dẻo, dây điện.
B. độ cứng, dây điện, nhẹ và bền, đồ trang sức.
C. độ dẻo, đồ trang sức, cứng và bền, dây điện.
D. nhiệt độ nóng chảy, đồ trang sức, nhẹ và bền, dây điện.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh