Câu hỏi: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:

Câu hỏi: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở:
A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.
B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á
D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á
Giải thích: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở: Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á

Author: Cô Minh Anh