Câu hỏi: Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở:

Câu hỏi: Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở:
A. Đông Nam Á, Trung Á.
B. Tây Nam Á, Trung Á.
C. Bắc Á, Đông Á.
D. Đông Nam Á, Nam Á.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Đông Nam Á, Nam Á.
Giải thích: Chủng Ô-xtra-lô-it chủ yếu phân bố ở: Đông Nam Á, Nam Á.

Author: Cô Minh Anh