Câu hỏi: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là:

Câu hỏi: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là:
A. Ơ-rô-pê-ô-it
B. Môn-gô-lô-it
C. Ô-xtra-lô-it
D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
Giải thích: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.

Author: Cô Minh Anh