Câu hỏi: Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời là:

Câu hỏi: Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời là:
A. Một loại chuyển động chỉ có ở Mặt Trời
B. Chuyển động có thực nhưng không nhìn thấy được bằng mắt
C. Chuyển động có thực của Mặt Trời
D. Chuyển động nhìn thấy được nhưng không có thực của Mặt Trời ở giữa 2 chí tuyến.

Gợi ý câu trả lời

– Hiện tượng Mặt Trời ở đúng đỉnh đầu lúc 12 giờ trưa gọi là Mặt Trời lên thiên đỉnh.
– Trên Trái Đất, hiện tượng này chỉ lần lượt xảy ra tại các địa điểm từ vĩ tuyến 23[sup]0[/sup]27’N (ngày 22/12) đến 23[sup]0[/sup]27’B (ngày 22/6) rồi lại xuống vĩ tuyến 23[sup]0[/sup]27’N. Điều đó làm ta ảo giác là Mặt Trời di chuyển. Nhưng trong thực tế không phải Mặt Trời di chuyển, mà là Trái Đất chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời.
⇒ Chuyển động không có thực đó của Mặt Trời được gọi là chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh