Câu hỏi: Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là

Câu hỏi: Cơ cấu dân số được phân ra thành hai loại là
A. Cơ cấu sinh học và cơ cấu theo trình độ.
B. Cơ cấu theo giới và cơ cấu theo tuổi.
C. Cơ cấu theo lao động và cơ cấu theo trình độ.
D. Cơ cấu sinh học và cơ cấu xã hội.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh