Câu hỏi: Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới

Câu hỏi: Cơ cấu dân số theo giới không ảnh hưởng tới
A. Phân bố sản xuất
B. Tổ chức đời sống xã hội.
C. Trình độ phát triển kinh tế – xã hội của một đất nước.
D. Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của một quốc gia.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh