Câu hỏi: Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa

Câu hỏi: Cơ cấu dân số theo giới là tương quan giữa
A. Giới nam so với giới nữ hoặc so với tổng số dân.
B. Số trẻ em nam so với số trẻ em nữ trong cùng thời điểm.
C. Số trẻ em nam so với tổng số dân.
D. Số trẻ em nam và nữ trên tổng số dân ở cùng thời điểm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục I, SGK/89 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh