Câu hỏi: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Câu hỏi: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là
A. khu vực II rất cao, Khu vực I và III thấp.
B. khu vực I rất thấp, Khu vực II và III cao.
C. khu vực I và III cao, Khu vực II thấp.
D. khu vực I rất thấp, Khu vực III rất cao.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/6, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh