Câu hỏi: Cơ cấu kinh tế phân theo lãnh thổ là kết quả của

Câu hỏi: Cơ cấu kinh tế phân theo lãnh thổ là kết quả của
A. Sự phân hóa khí hậu, nguồn nước theo lãnh thổ.
B. Quá trình phân công lao động theo lãnh thổ.
C. Khả năng thu hút vốn đầu tư theo lãnh thổ.
D. Sự phân bố tài nguyên theo lãnh thổ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/101, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh