Câu hỏi: Cơ cấu nền kinh tế bao gồm:

Câu hỏi: Cơ cấu nền kinh tế bao gồm:
A. Nông – lâm – ngư nghiệp, công nghiệp – xây dựng dịch vụ.
B. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu vốn đầu tư.
C. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu thành phần kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.
D. Cơ cấu nghành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế, cơ cấu lãnh thổ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/101 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh