Câu hỏi: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là

Câu hỏi: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước đang phát triển có đặc điểm là
A. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp rất cao.
B. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp có xu hướng tăng.
C. Tỉ trọng nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ cao mặc dù công nghiệp, dịch vụ đã tăng.
D. Tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng có xu hướng giảm.
Đáp án C.
Giải thích: SGK/101, địa lí 10 cơ bản.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh