Câu hỏi: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Câu hỏi: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là
A. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp rất nhỏ, tỉ trọng nghành dịch vụ rất cao.
B. Tỉ trọng nghành nông – lâm – ngư nghiệp còn tương đối nhỏ.
C. Tỉ trọng các nghành tương đương nhau.
D. Tỉ trọng nghành công nghiệp – xây dựng cao nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Các nước phát triển có cơ cấu ngành kinh tế: khu vực I chiếm tỉ trọng rất nhỏ (1,6%) và có xu hướng giảm (giảm 1,4%). Khu vực II, III chiếm tỉ trọng rất lớn, đặc biệt là khu vực III (74%), có xu hướng tăng (khu vực III – tăng 10%).

Author: Cô Minh Anh