Câu hỏi: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là

Câu hỏi: Cơ cấu ngành kinh tế của các nước phát triển có đặc điểm là
A. Tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ cao.
B. Tỉ trọng ngành nông – lâm – ngư nghiệp còn tương đối lớn.
C. Tỉ trọng các ngành tương đương nhau.
D. Tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng cao nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/101, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh