Câu hỏi: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành nước ta đang chuyển dịch theo hướng

Câu hỏi: Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành nước ta đang chuyển dịch theo hướng
A. giảm tỉ trọng lao động của nhóm ngành dịch vụ và công nghiệp.
B. tăng tỉ trọng lao động của nhóm ngành nông, lâm, ngư nghiệp.
C. tăng tỉ trọng lao động của nhóm ngành công nghiệp – xây dựng.
D. giảm tỉ trọng lao động của nhóm ngành công nghiệp – xây dựng.

Gợi ý câu trả lời

Cơ cấu sử dụng lao động theo ngành nước ta đang chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng lao động của nhóm ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, giảm tỉ trọng lao động khu vực nông – lâm – ngư nghiệp
Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh