Câu hỏi: Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm

Câu hỏi: Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm
A. đa dạng hóa các mặt đời sống xã hội của khu vực.
B. phát triển cả kinh tế – chính trị và xã hội của khu vực.
C. đảm bảo thực hiện các mục tiêu ASEAN.
D. tập trung phát triển kinh tế của khu vực.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về mục đích của các cơ chế hợp tác ASEAN.
Giải thích: Cơ chế hợp tác của ASEAN rất phong phú và đa dạng là nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu ASEAN.
Chọn đáp án C

Author: Cô Minh Anh