Câu hỏi: Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là

Câu hỏi: Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là
A. sự tự quay của Trái Đất theo hướng từ Tây sang Đông.
B. sự chuyển động của Trái Đất quanh mặt trời theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
C. sự tự quay của Trái Đất và sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.
D. sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp manti là sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất.

Author: Cô Minh Anh