Câu hỏi: Cơ quan nào dưới đây đưa ra những quyết định cơ bản của EU?

Câu hỏi: Cơ quan nào dưới đây đưa ra những quyết định cơ bản của EU?
A. Nghị viện châu Âu.
B. Hội đồng bộ trưởng EU.
C. Hội đồng châu Âu.
D. Ủy ban liên minh châu Âu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Nghị viện châu Âu sẽ kiểm tra các quyết định của các ủy ban, tham vấn, ban hành luật. Hội đồng bộ trưởng EU đưa ra các quyết định về luật; Ủy ban liên minh châu Âu dự thảo nghi quyết và luật; Hội đồng châu Âu đưa ra quyết định cơ bản của những người đứng đầu nhà nước.

Author: Cô Minh Anh