Câu hỏi: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?

Câu hỏi: Có ranh giới địa lí xác định là một trong những đặc điểm của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp nào?
A. Điểm công nghiệp.
B. Khu công nghiệp tập trung.
C. Trung tâm công nghiệp.
D. Vùng công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/131, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh